تمرين مليپوشان از چهارشنبه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنابــر اعــالم برانكــو ايوانكوويچ، مليپوشــان تيم فوتبال پرسپوليس كه در اســتراحت به ســر ميبرند، بايد از صبح روز چهارشــنبه هفتــه جاري در تمرينات حاضر شــوند. مليپوشــان با توجه بــه حضور در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني كــه با صعود تيم ملي ايران همــراه شــد، تعطيالت پايــان فصل را ديرتر از ســاير بازيكنان آغاز كردند و به همين دليل ســرمربي سرخپوشان براي ريكاوري جسمي و روحي اين بازيكنان، آنها را از حضــور در هفته اول تمرينات كه از سهشــنبه گذشته آغاز شد، معاف كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.