رضايت از تازه واردها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو پيش از شــروع تمرينات پيش فصــل تيمش بــه بازيكنان تازه وارد خود گفته بود تمرينات اختصاصي انجــام دهند تا بتواننــد از همان ابتدا در تمرينات بدنســازي همراه با ســاير بازيكنان تيم شــركت كنند. دستوري كه خليل زاده، مصلح و سيامك نعمتي اجرا كردند و از اولين روز در تمرينات تيمي حضور دارنــد. همين امر باعث شد تا ســرمربي پرســپوليس رضايت خــود را از وضعيــت آنها اعــالم كند. همچنين قرار اســت منشــا هم بعد از حضور در ايران چند جلسهاي را بهطور اختصاصــي تمرين كرده و ســپس به جمع شاگردان برانكو اضافه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.