ربروف چهارشنبه در جده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرمربي اوكراينــي جديــد االهلي عربســتان چهارشــنبه اين هفته به جده ميآيد تا زمام هدايــت اين تيم را برعهده بگيرد.

به نقل از روزنامه الرياضيه عربســتان، ربروف، سرمربي اوكرايني جديد االهلي به همــراه دو كمك مربياش براي به دســت گرفتن زمام هدايت اين تيم به جده ميآيد. سعوديها براي تجديد قوا به اين سرمربي اوكرايني 2 و نيم ميليون يورو پرداختند تا هدايت االهلي را برعهده بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.