بازي برگشت در ابوظبي؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

درحالــي كــه دو روز پيــش يكي از رســانههاي عربســتان مدعي شده بود كه االهلــي عربســتان هم مثل پرســپوليس، مســقط پايتخت عمان را بــراي ميزباني از نماينده كشــورمان انتخاب كرده اســت، كانــون هواداران االهلي ايــن خبر را نقض كرد. كانون هواداران االهلي عربستان اعالم كرد ميزبان پرسپوليس ايران در بازي رفت مرحلــه يك چهارم نهايي ليــگ قهرمانان آســيا مقابل االهلي رسما مسقط شد و در مقابل در بازي برگشت ميزبان االهلي مقابل نماينده ايران رسما ابوظبي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.