دعوت از نوجوان پرسپوليسي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنابر اعالم منصور هاشمي سرمربي نوجوانان پرسپوليس، آرشام پارساپور به اردوي انتخابي تيم ملي نوجوانان (زير 16 سال) ايران دعوت شد. خبر ديگر از تيمهاي پايه اينكه نونهاالن پرسپوليس روز جمعــه در يك بازي دوســتانه در ورزشگاه شهيدان اســماعيلي ميزبان تيم دسته اولي از رقابتهاي نوجوانان تهران بودند و ايــن بازي را با گلهاي علي قاســمي، اميرحسين خدمتگذار و امين اسالمي به سود خود پايان دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.