انصراف از جام تبوك

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روزنامه الرياضيه عربســتان اعالم كرد االهلي از حضور در جام تبوك عذرخواهي كرده چرا كــه ربروف معتقد اســت زمان زيادي بــراي آمادهســازي تيمــش براي مسابقات ليگ عربســتان و همچنين بازي با پرسپوليس ندارد.

ايــن روزنامــه همچنيــن از جلســه مســووالن باشــگاه براي جــذب بازيكنان موردنظر ربروف كه شامل يك مدافع عربي و دو هافبك ميشود، خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.