كمال امروز در باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كمــال كاميابي نيا بــراي تمديد قرارداد خــود هنوز با پرســپوليس به توافق نهايي نرسيده است. اين بازيكن كه با اصرار برانكو و مســووالن باشگاه بــراي تمديد مواجه شــده به احتمال فــراوان عصر امــروز به دفتر باشــگاه ميرود تــا مذاكرات نهايــي را در اين خصوص داشــته باشــد. از قرار معلوم مشكلي در راستاي تمديد قرارداد اين بازيكن وجود ندارد و هيچ بعيد نيست عصر امروز تمديد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.