قدرت جواني براي گذر از پول میلیاردي

واليبال ايران آن زمانها كه هنوز اسم و رســم امروز را نداشت، آن روزها كه افراد محدودي واليباليستها را ميشناختند و سالن دوازده هزار نفري برايش پر نميشد، در اروپا و سري آ ايتاليا لژيونر داشت. بهنام محمودي كه آن سالها يكي از بهترين اسپكرهاي آسيا بود، راهي ايت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

حرف اين روزهاي كوالكوويچ كه براي بار دوم در مصاحبه با رسانههاي خارجي از آن صحبت ميكند، حرف جديدي نيست. لــزوم خروج مليپوشــان از ايــران و بازي در كشــورهاي صاحب ســبك و ليگهاي معتبر اروپايي ســال هاست حس ميشود و كارشناســان بسياري حين و پس از رشد واليبالمان از آن سخن گفتند.

پــس از همان ســال اول حضور ايران در ليگ جهانــي بازيكنهاي بســياري از ايران پيشــنهاد اروپايي داشتند. معروف و موســوي و محمودي، حتــي حمزه زريني هم از تركيه پيشنهاد داشت. با اين حال به همان دليلي كه همه ميدانند، بازيكنان از ايران نرفتند؛پول!

بخــش اعظم پيشــنهادهاي آن موقع بــراي بازيكناني بود كه ديگــر جواني را تا حدودي گذرانده بودند. بازيكناني بيســت و شش – هفت ســاله كه ترجيح ميدادند پول خوبي در ايران بگيرند و زحمت بازي و زندگي در غربت را نچشند. بازيكنان ايران در بهترين حالت كه خيلي هم اتفاق افتاد، در نهايت پولي برابر دستمزدشان در ايران ميگرفتند اما حاال با رشــد قراردادها، اين رقم شايد در اكثر مواقع به نصف هم برسد!

تنها پيشنهادي كه توانست يك بازيكن ايراني را از ايران جدا و به يك ليگ خارجي ببرد، پيشــنهاد فوقالعاده زنيت به ســعيد معروف بود. پيشــنهادي كه يكي از بهترين پاسورهاي دنيا را با رقم يك ميليون يورويي براي يك ســال و نيم به خدمت ميگرفت. معروف به روسيه رفت و در ابتدا خيلي هم مورد توجــه قرار گرفت امــا در هفتههاي پايانــي فصل و ديدارهاي نهايي اين تيم در اروپا، نيمكت نشين شد و در نهايت هم در زنيت نماند و به ايران بازگشت.

به اين ترتيــب پرونده تنها لژيونر يك دهــه اخير واليبــال ايران در ســطح اول واليبال دنيا بســته شــد. از آن بــه بعد به جوانترهــاي تيم ايران هم پيشــنهادهاي مختلفي ميشد اما آنها هم به همان داليل ترجيح ميدادند در ايران بمانند. پول خوب و ليگ كم فشار و نه چندان حساس، آنها را نمك گير كرده و به اين راحتيها دل رفتن ندارند. از طرفي هيچ كدام هم آنقدر جوان نبودند كــه حداقل براي يــك يا دو فصل قيــد پول ميلياردي را بزننــد و به ايتاليا يا كشورهاي ديگر بروند.

ميــالد عباديپــور، ميرزاجانپــور و بازيكنان ديگر يكي يكي پيشنهادهايشان را رد كردند تا نوبت به سال 2017 و جواد معنوي نژاد برســد. جوان اصفهاني و آتيه دار واليبال ايران كه شايد درخشش او تنها اتفاق خوب ليگ جهاني امسال بود و قدري دلگرممان كرد. او بــا وجود مصدوميت در هفته سوم و عدم حضور در اين هفته، مورد توجه يكــي از باشــگاههاي ايتاليايي قرار گرفته و نزديك به امضاي قرارداد است.

باشگاه ورونا، يكي از تيمهاي مطرح و قديمي سري آ ايتاليا خواهان جدي معنوي نژاد اســت و پس از درخشــش او در ليگ جهاني، براي خريد وی مصممتر شده است. معنــوي نژاد حاال در شــرايطي متفاوت از ستارههاي ديگر واليبال ايران اين پيشنهاد را دريافــت كــرده و ميبينيم كــه رفتار متفاوتــي هم از خود نشــان ميدهد و اگر اتفاق خاصي نيفتد، براي بازي راهي ايتاليا خواهد شــد. همچنين اين روزها شــنيده ميشود كه ميالد عبادي پور هم از لهستان پيشنهاد دارد. اين بار او هم دارد جديتر به پيشنهادش فكر ميكند و اگر رضايتنامهاش را بگيرد ميتواند راهي لهستان شود.

در مجموع به نظر ميرســد اگر سني كه پيشنهادهاي خارجي به بازيكنان ايران ميرســد پايينتر باشد، هم آنها راحتتر به باشگاههاي اروپايي ميروند و هم در صورت رشد، در سالهاي آينده دستمزدشان باالتر خواهد بود. آورده ايــن اتفاق هم كه براي واليبال ايران بر هيچ كســي پوشيده نيست و خيلي خوب ميدانيم كه با لژيونر شــدن دو – ســه بازيكنمان، چــه خون تازهاي به واليبالمان تزريق ميشود.

به نظر ميرسد اگر سني كه پيشنهادهاي خارجي به بازيكنان ايران ميرسد پايينتر باشد، هم آنها راحتتر به باشگاههاي اروپايي ميروند و هم در صورت رشد، در سالهاي آينده دستمزدشان باالتر خواهد بود. آورده اين اتفاق هم كه براي واليبال ايران بر هيچ كسي پوشيده نيست و خيلي خوب ميدانيم كه با لژيونر شدن دو - سه بازيكنمان، چه خون تازهاي به واليبالمان تزريق ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.