ايتالیا نخستین قرباني شاگردان عطايي

آغاز قدرتمندانه جوانان در رقابتهاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم واليبــال جوانان ايــران در نخســتين مســابقه خود در نوزدهمين دوره رقابتهــاي قهرمانــي جهــان در ســالن بودوار آرناي شــهر چســكه بوجويتســه جمهوري چك برابر ايتاليا قرار گرفت. شــاگردان بهروز عطايي در اين ديدار توانســتند با نتيجه 3 بر صفر و با امتيازهــاي 25 بر ‪25 22،‬ بر 19 و 25 بر 21 حريف خود را شكست دهند. براي شروع اين مســابقه بهروز عطايي از تركيب جــواد كريمي، اميرحســين اسفنديار، اســماعيل مسافر، علي اصغر مجرد، طيب عيني، رســول آقچه لي و اســماعيل طالبي استفاده كرد. در ادامه هم بــا توجه به عملكــرد خوب تركيب آغاز كننده اش، تغييري در آن به وجود نياورد و همين بازيكنان در ســه ســت پياپي حريف را شكســت دادند. در اين مسابقه شاگردان بهروز عطايي 31 امتياز از حملــه، 11 امتياز از دفاع، 2 امتياز از ســرويس و 31 امتياز از خطاي حريف كسب كردند. ايتالياييها هم 0۴ امتياز از حملــه، 6 امتياز از دفــاع، 2 امتياز از ســرويس و ۴1 امتياز از خطاي ايران به دست آوردند. در پايان نخستين ديدار ايران، رسول آقچه لي از ايران توانست به تنهايي 11 امتياز براي ايران كسب كند و عنوان امتيازآورترين بازيكن تيمش را به خــود اختصاص دهد. در طرف مقابل هم پينالي جيوليو، بازيكن شــماره 10 ايتاليــا 12 امتيــاز به دســت آورد اما نتوانست مانع شكست تيمش شود. روز اول اين رقابتهــا هفت ديدار ديگر هم داشت كه در مهمترين ديدارها، تيمهاي مدعي برزيل، روســيه و لهستان رقباي خود را با نتيجه ســه بر صفر از پيش رو برداشتند. آرژانتين، چين، كانادا و تركيه ديگر تيمهاي پيروز روز اول بودند.

نتايــج كامــل روز نخســت به شرح زير است: لهستان 3 ................ مراكش صفر آرژانتين 3 ............... اوكراين صفر روسيه 3 ..................... كوبا صفر چين 3 ........................ ژاپن يك كانادا 3 ............. جمهوري چك 2 ايران 3 ...................... ايتاليا صفر برزيل 3 ...................... مصر صفر تركيه 3 .................... آمريكا صفر

تيــم ايران در ايــن رقابتها عالوه بر ايتاليا، با اوكراين و آرژانتين همگروه اســت كه شب گذشــته هم در دومين ديدارش به مصاف اوكراين رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.