صادقي: تمام تمركزمان را روي بازي با چين تايپه گذاشتهايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنــا - سرپرســت نايب رييســي بانوان فدراســيون واليبال، با اشــاره به آمادهســازي بانوان واليباليســت ايران بــراي حضــور قدرتمند در مســابقات آســيايي فيليپين ميگويد: «درخواست برگــزاري اردوي تداركاتي برون مرزي و ديدار دوســتانه با تيمهاي تايلندي را دادهايم و درصورت فراهم شدن شرايط، اردوي سوم در جنوب شرقي آسيا برگزار ميشود.»

فريبــا صادقي ميگويــد: «با توجه به اينكه فرصت زيــادي تا اعزام تيم به رقابتهاي واليبال زنان قهرماني آســيا در كشــور فيليپين نداريم، فقط فرصت برگزاري پنج اردوي آمادهسازي را داريم كه اميدوارم يكي از اين اردوها در تايلند و اردوي ديگر را با توجه به شرايط آب و هوايي در كيش برگزار كنيم تا بازيكنان با توجه به گرماي تابستان شرايط بازي در آب و هواي شــرجي مانيل را داشته باشند.»

او درباره وضعيت آمادگي بازيكنان حاضــر در اردو نيــز توضيــح كوتاهي ميدهد: «بيــش از 70 درصد بازيكنان مليپوش در مســابقات جام باشگاههاي آســيا و رقابتهاي قهرماني رده ســني اميد آسيا در ماههاي اخير بازي كردهاند و تقريبا شــرايط خوبي دارند و اميدوارم در اين پنج مرحله اردو نيز به شــرايط خوب و آمادگي باال دست يابند.»

سرپرســت نايــب رييســي زنان فدراســيون واليبال درباره شانس صعود ايران از اين مرحله نيز ميگويد: «تايلند قويترين حريف ما در اين گروه اســت و در خوشــبينانهترين حالت ما بايد به انجام يك بازي خوب مقابل اين تيم فكر كنيم، مالديو نيز تيمي اســت كه چند بار با تيمهاي اميد و بزرگســاالن از سد اين تيم گذشتهايم. با وجود اينها ما تمام تمركز خود را روي بازي مقابل تيم چين تايپه گذاشــته ايم، ايران در مقابل اين تيم چند برد و چند باخت را تجربه كرده اســت. بنابراين ما بايد با آناليز خوب و اجراي يك سيســتم درست به پيروزي مقابل اين تيم برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.