آرمان زنگنه: روزهاي سختي را سپري كردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش سابق بسكتبال ايران كه به دليل آسيبديدگي مدتي از دنياي توپ و تــور دور بود تمرينهايش را آغاز كرده و ميخواهد با قــدرت بازگردد. او كه در جريان رقابتهاي تيم ملي آســيب ديد بعد از عمل جراحي حــاال تمريناتش را شــروع كرده و ميخواهد دوباره به اوج بازگردد.

مليپوش ســابق بســكتبال ايران درباره شــروع تمرينهايــش براي فصل آينده ليگ برتر ميگويد: «تقريبا دو ماه اســت كه تمرينهايم را شــروع كردهام. يك مــاه اول كمي برنامههاي ســبكتر داشــتم اما يك ماه اســت كه با قدرت و فشار بيشــتر كارم را انجام ميدهم. وزنه ميزنــم و تمرينهاي هماهنگي عصب و عضله را انجام ميدهم. خدا را شــكر كه شرايطم خوب است و روند رو به رشدي داريم.»

زنگنــه دربــاره مصدوميتــش نيز توضيح ميدهد: «آسيبديدگي بخشي از ورزش است و براي هر ورزشكار حرفهاي رخ ميدهــد اما اتفاقهايــي ميافتد كه آنها دوران مصدوميت را برايت سختتر ميكند. براي من نيز بسيار دشوار بود و واقعا روزهاي ســختي را سپري كردم. به هر حال بعــد از جراحي تالش كردم كه آرامشم را حفظ كنم و با شروع تمرينها با قدرت بازگردم.»

زنگنه ادامه ميدهــد: «من در اين مدت سعي كردم ارتباطم با بسكتبال را حفظ كنم و كارهاي آموزشي انجام دادم. همين مساله هم خيلي به من كمك كرد كه شرايط روحي بهتري داشته باشم.»

مليپوش ســابق بســكتبال ايران در پاســخ به اين ســوال كه آيا تمركزي براي بازگشــت به تيم ملــي هم دارد؟ نيــز ميگويد: «صد در صد. البته در تيم ملي پست چهار زياد داريم و هميشه در اين پســت ترافيك بوده و هست. پست چهارهاي خيلي خوبي هم داريم. اكنون اوشــين ســاهاكيان، ارســالن كاظمي، محمد حســنزاده و نويــد نيكتاش هم كه به تازگي اضافه شــده در اين پســت هستند و قطعا كار من سخت ميشود اما تمام تالشــم را ميكنم كه دوباره به تيم ملي بازگردم.»

او همچنيــن به عالقهاش براي بازي در پست سه اشاره ميكند: «من هميشه پســت چهار بودم اما ميخواهم با كسب برخــي مهارتهــا و انجــام تمرينهاي اختصاصي در پســت ســه نيز خودم را تقويت كنم. دوســت دارم در اين پست هم بازي كنم و اميــدوارم به اين هدفم نيز برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.