نوری : يك مسابقه مساوي با01 جلسه تمرين است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملــي بســكتبال جوانان ميگويــد:« نگرانــيام در مســابقات جوانــان جهان بازي نكــردن بازيكنان در باشــگاهها و در جو مسابقه نبودن آنها است.»

رضا نــوري در مورد عملكرد تيم ملي بسكتبال جوانان در اردوي صربستان توضيح ميدهد: «اين اردو كمك زيادي به ما كرد و توانستيم 5 بازي خوب و ســنگين را انجام دهيم. در اين بازيها از تمام 15 بازيكني كه برده بوديم اســتفاده كرديم. در دو مســابقه ميتوانستيم پيروز شويم اما هدف ما چيز ديگري بود و ميخواستيم تمام بازيكنان در شرايط مسابقه قرار بگيرند.»

او با تاكيــد بر اينكه بزرگترين مشــكل ما نيمكت نشــين بودن بازيكنان در باشگاهها است ميگويــد: «در بازيهــاي تداركاتي صربســتان ايــن موضوع كامال نمايان بود و بچهها اســترس مسابقه داشــتند، چون در ليگ آنچنان بــازي نكرده بودند. چند بازيكن از جمله محمدحســين جعفــري، صمــدي، رضاييفر و رافي درغوكاســيان از شــرايط بازي دور بودهاند.» سرمربي تيم بسكتبال جوانان ادامه ميدهــد: «نميدانــم چرا بســكتبال ماننــد واليبال تيم ملــي جوانــان را در ليــگ قرار نميدهــد. زماني اســترس بازيكنان كاهش پيدا ميكند كه دايم در شــرايط مسابقه قرار بگيرند. به نظرم انجام يك مســابقه مساوي با 10 جلســه تمرين است و تمام ترس و نگراني ما براي مسابقات جهاني همين خواهد بود. بهتر است براي آينده به اين شكل برنامهريزي شود.» نوري در مورد شرايط مسابقات جهاني همچنين ميگويد: «بچههاي ما واقعا خوب هستند و ما هم به دنبال اين هســتيم كه بهترين نتايج را بگيريم و رتبه دوره قبل را بهبود ببخشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.