قائمي، سردار آزمون را شكست داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفتــه دوم كورس ســواركاري تهران در مجموعه اســبدواني نوروز آباد برگزار شــد و اســبهاي نژاد دوخون و تروبــرد داخلي به رقابت پرداختنــد. مســابقات هفتــه دوم كورس اسبدواني تهران در مجموعه سواركاري نوروزآباد در 7 كورس در شرايطي برگزار شد كه در مسابقات اين هفته تنها اسبهاي نژاد دوخون و تروبرد داخلي با يكديگر به رقابت پرداختنــد و در نهايت اســبهاي قهرمان شناخته شدند.

در هفته دوم اما اتفاقات جالبي رخ داد كه مســابقات را جذابتر از گذشــته كرده بود. يكــي از نكات جالــب توجه در ايــن هفته حضور دو ورزشــكار نامي كشورمان كه از اهالي تركمن صحرا هستند، در اين مسابقات بود

سردار آزمون بازيكن ارزشمند تيم ملــي فوتبال و فرهــاد قائمي بازيكن تيم ملي واليبال كه از عالقه مندان به اسب هســتند، اين بار نه تماشاگر كه بهعنوان مالك و شركت كننده در مسابقه حضور داشتند.

در نهايت اين اســب كاررا كه متعلق بــه ميثم گــورزي و فرهاد قائمي بود توانســت اسب هچ ديو، قهرمــان مســافت كوتــاه ميادين مختلف مســابقات اسبدواني كشور كه متعلق به ســردار آزمون اســت را در رقابتــي تنگاتنــگ در كورس چهارم شكســت دهد. يكي ديگر از اتفاقات جالب اين هفته اما قهرماني اســب ريو اورهــان در كورس مهم ششم مســابقات تهران بود. در اين هفتــه اســبهاي شــركت ريو كه عالقه مندان بسياري در ميان اهالي ســواركاري دارد، حضور موفقي در كورسهــاي مختلف داشــتند اما همــه منتظــر كورس مهم ششــم مســابقات بودنــد كه ريــو اورهان همانند هفتههاي اخير توانســت با عبور از خط پايان قهرمانيهاي خود را تكرار كند. اين اســب با مربيگري امير جعفرپور در ســه مسابقه اخير خود ســه قهرماني را كسب كرده و در مسابقات گنبد نيز قهرمان شده است. از اين رو ميتوان ريو اورهان را پديده مسابقات امسال اسبدواني تهــران و ايــران ناميــد. مجموعه اسبدواني نوروز آباد تهران در حالي ميزبان مسابقات اســبدواني تهران اســت كه با همزمان با برگزاري اين رقابتهــا، تعميرات و بهينهســازي ميدان اســبدواني در دستوركار قرار گرفته و تغييرات محسوسي در اين زمينه به وجود آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.