دومين تساوي پتروشيمي و تايدواتر در فينال پينگ پنگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهــاي پتروشــيمي بندرامام و تايدواتــر بندرعبــاس در دومين بازي فينال ليگ برتر تنيس روي ميز نيز به نتيجه تساوي رضايت دادند.

در دومين بــازي فينال ليگ برتر تنيس روي ميز دو تيم پتروشيمي بندر امام و تايدواتر بندرعباس به مصاف هم رفتند كه مثل بازي نخســت اين ديدار هم به تساوي ختم شد.

در پايان اين ديدار دو تيم در عدد دو به تساوي رسيدند. در بازي دونفره؛ عالميان و طاهرخاني (پتروشيمي) 3 بر صفر به هدايــي و روئينتن (تايدواتر) باختند. نوروزي و لطفي (پتروشــيمي) 3 بــر 2 احمديــان و ميرالماســي (تايدواتر) را شكست دادند. در انفرادي، افشــين نوروزي (پتروشــيمي) 3 بر 2 محمدعلــي روئينتــن (تايدواتر) را از پيش رو برداشت. حميدرضا طاهرخاني (پتروشيمي) 3 بر 2 به امين احمديان (تايدواتــر) باخــت. ميعــاد لطفــي (پتروشيمي) با نتيجه 3 بر صفر مقابل اميرحســين هدايي (تايدواتر) شكست خورد و نيمــا عالميان (پتروشــيمي) با هميــن نتيجــه امين ميرالماســي (تايدواتر) را مغلوب خود كرد.

در بازي اول فينال از مرحله رفت، پتروشــيمي بندرامام 3 (5/1امتياز) و تايدواتر بندرعبــاس ‪1/5( 3‬ امتياز) به دســت آوردند. در بــازي دوم فينال از مرحله رفــت نيز تايدواتر بندرعباس 3 1/5( امتياز) و پتروشيمي بندر امام 3 1/5( امتياز) را به نام خود ثبت كردند. امتيــازات مراحــل رفت و برگشــت مقدماتــي دو تيم نيز بــه اين ترتيب است. پتروشيمي ۴/5 تايدواتر 1/5 نتيجه امتيــازي تا قبــل از بازیهاي مرحله دوم فينال مسابقات: پتروشيمي بندر امام 7/5 امتياز تايدواتر بندرعباس 5/۴ امتياز

ايــن دو تيم بازي ســوم و چهارم خود را 17 و ۸1 تير در ماهشهر برگزار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.