دختران كانوپولو از فردا در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور نخســت تمرينــات تيــم ملي كانوپولوي بانوان در رده سني جوانان از 5 تير آغاز ميشود. تيم كانوپولوي بانوان در رده ســني جوانان قرار است در مسابقات قهرماني آســيا شركت كند، كه به همين منظور برنامهاي براي آمادهسازي اين تيم در نظر گرفته شده. در بخش نخست اين برنامه، 21 قايقران به اردو دعوت شدهاند كه تمرينات خود را از 5 تيرماه در نوشهر آغاز ميكنند. اين اردو تا 9 تيرماه دنبال ميشــود و بهترين نفرات براي حضور در مراحل بعدي معرفي ميشوند.

مهســا دشتبان، مهرآســا عباسپور، فاطمه ســهرابي منش، آذين مهديزاده، شــيوا لكزايــي، مريــم غفــاري، نگين ابراهيمي و آتوسا اســالمي از مازندران، ســتايش پيرنجم الدين، مهنوش زارعي، عاطفه عســگري، فرزانه حسينيان، مارال رييسي و عرفانه كامران از اصفهان، عطيه ســليماني، آرزو صارمي مقدم و ســمانه افتخاري از زنجــان، مليكا برون و كيميا مرادي از مركزي و مهتاب زهتاب و آرزو شاهي از خراســان رضوي نفرات دعوت شــده به اين مرحله از اردو هســتند كه زير نظر الهه عمرو، سرمربي تيم تمرينات خود را دنبال ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.