كانديداهاي تاييد صالحيت شده اسكيت معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اســامي كانديداهاي تاييــد صالحيت شده فدراسيون اســكيت مشخص شد. پنج كانديداي تاييد صالحيت شــده فدراسيون اسكيت مشــخص شــدند كه بر اين اساس حسين زيبايي، محمدرضا صادقي، الهه عرب عامري، مهدي مجيدي و بهمن محمدرضايي كانديداهــاي مجمــع انتخاباتــي رياســت فدراســيون اســكيت را تشــكيل ميدهند. مجمع انتخاباتي رياســت فدراسيون اسكيت روز يكشــنبه 11( تيرماه) در محل آكادمي ملــي المپيك برگزار ميشــود. پيش از اين فريبا محمديان رييس فدراســيون اسكيت بود كه به سمت معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش منصوب شد و پس از او اين فدراسيون به صورت سرپرستي اداره شده است. حاال با گذشــت چند ماه از اين جابهجايي، باالخره برنامهريزي شــده تا تكليف اين فدراسيون بالتكليــف كــه در زمينه رشــتههايی مثل اســكيت هاكي نيز حاشــيههايي داشــته است، روشــن شــود. چند روز قبل بود كه خبري منتشر شــد با اين محور كه با توجه به برگزاري مجمــع انتخاباتي در تاريخ 11 تيرماه بايد هر چه سريعتر اسامي كانديداها اعالم شــود. معموال وضعيت به اين صورت است كه 15 روز قبل از برگزاري مجمع، بايد اسامي كانديداها اعالم شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.