مرحله سوم و بدنسازي نوجوانان واليبال با شدت زياد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســومين مرحله اردوي آمادهسازي تيم ملي واليبال جوانان از روز شنبه 27 خردادماه آغاز شده است و تا 20 تيرماه ادامه خواهد داشت.

هفته دوم اين مرحله از تمرينات كه از روز گذشــته در سالن فدراسيون واليبال آغاز شــده اســت، همراه با اوج تمرينات بدنسازي است و بعد از اين هفته ميزان حجم وزنههاي بازيكنان كاهش مييابد و تمرينات بيشــتر حول پرش خواهد بود.

مليپوشــان نوجوان عصرها نيز كارهاي تكنيكــي و تاكتيكي را دنبال ميكنند و خوشبختانه بازيكن مصدوم و آسيب ديده نيز نداريم.

اين تيم تمرينات آمادهسازي خود را تا 20 تيرماه در تهران ادامه خواهد داد اما با توجه به اينكه از 12 تيرماه تمرينات بزرگساالن نيز شروع ميشود، هنــوز محل برگزاري تمرينات تيم ملي واليبال نوجوانان از 12 تيرماه به بعد اعالم نشــده است. بر اساس برنامههاي تدوين شــده مليپوشان نوجوان در تيرماه اردوي برون مرزي نيز خواهند داشت تا با آمادگي الزم در رقابتهاي قهرماني جهان شركت كنند.

ديدار تداركاتي با تيم ملي زير 23 ايران از ديگر برنامههاي شــاگردان محمد وكيلي در هفته جاري است كه اين مسابقه عصر روز پنج شنبه برگزار ميشود.

مرتضــي شــريفي، اميرمحمــد فالحتخــواه، اميرحســين توختــه، محمدحســين راســتي، مهدي جلوه، علي طبري، احســان دانشدوست، محمدرضا بيك، سهيل كمالآبادي، مهران فيض امامدوست، حسين سليمان اهري، محمدرضا حضرتپور، مهدي جعفروند، ساالر غنيدل، بهنام باقري و عرفان غالمپور بازيكنان حاضر در اين اردو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.