عطايي: هنوز اول راهیم

اطالعات خوبي از ایتاليا داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال جوانان ايــران ميگويد:«شــروع بســيار خوبي داشتيم اما نبايد فراموش كنيم كه هنوز اول راه هستيم. »

بهــروز عطايي ســرمربي تيم ملي واليبال جوانان نيز پس از برد اول تيمش ميگويد: «به هر حال شــروع هر سری مســابقات براي تمام تيمها سخت است و ما هم از اين قاعده مســتثنی نبوديم. ما با تيمي بازي داشتيم كه سابقه بسيار خوبي در واليبال دنيا دارد و از اين جمله تيمهاي خوب دنيا در تمام ردهها است.»

او ادامه ميدهد: «ما اطالعات خيلي خوبي از ايتاليا داشتيم و خوشبختانه اين اطالعات بــه خوبي از طرف بازيكنانم در زمين اجرا شــد. به هر حال شروع بسيار خوبي داشتيم اما نبايد فراموش كنيم كه هنوز اول راه هستيم. سعي ميكنيم قدم به قدم جلو برويم و در مراحل بعدي هم بــا همين تفكر و نگــرش پيش خواهيم رفت.»

عطايي به بازي ســوم ايــران برابر آرژانتين نيز اشاره ميكند؛ تيمي كه در روز اول اوكراين را ســه بر صفر شكست داد و در روز بد اوكراين به يك برد ســه امتيازي رسيد: «بدون شك آنها شرايط متفاوتي نســبت به بازي اول خود برابر ما خواهند داشــت. اميدوارم بازي بسيار خوبي باشد و بتوانيم برابر اين تيم هم به پيروزي برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.