سرمربي تيم ملي واليبال: هيچ جای دنيا چنين پولي به بازيكنان ايران نميدهند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايگــور كوالكوويچ كه پــس از ليگ جهاني به كشــورش رفته، در مصاحبه با يكي ديگر از رســانههاي لهســتاني، درباره علت عدم نتيجه گيري تيم ايران صحبت ميكند. او در اين باره ميگويد: «تمام مشــكل ايــران به ذهنيــت و نگرش بازيكنان خالصه نميشــود. نياز اســت كه بازيكنــان ايران در طول فصــل چنين بازيهايي را تجربــه كنند و در بهترين باشــگاهها و بهترين ليگها در اروپا بازي كنند. متاسفانه خيلي از بازيكنان در ليگ داخلي بــازي ميكنند و فرصت رقابت بينالمللي و بازي در بهترين ليگها را ندارند.» او به لزوم لژيونر شدن بازيكنان ايران اشاره ميكند: «شما براي اينكه بازيكن واليبال بهتري شويد بايد به طور مداوم با بهترينها روبهرو شويد اما ايرانيها كه البته مقصر هم خودشان هســتند، چنين طرز تفكري ندارند. آنها ترجيح ميدهند در همان كشور خودشــان بمانند تا به طور مداوم با همان بازيكنان هميشگي كه در كنار هم هســتند رقابت كنند. متاســفانه بازيكنان ايراني لژيونر نميشوند و همــه دليل اين كار را ميدانند؛ چون در هيچ كجاي دنيا چنين پولي به آنها نميدهند. به همين خاطر تصميم گيري براي آنها ســخت ميشود. اگر آنها فقط به پول فكر كنند خيلي پيشــرفت نخواهند كرد. اين واضح است كه همه دوست دارند پول بيشتري به دست بياورند. خصوصا اينكه فرصت چنين كاري را هم داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.