برات زاده به نيمهنهايي رفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي جام جهاني ســنگنوردي در حالي پيگيري شــد كه در بخش مــردان تنها بــراتزاده به نيمهنهايــي راه پيدا كــرد. جام جهاني سنگنوردي در ماده «بولدرينگ» صبح ديروز (شــنبه) در رده مردان در شهر «بمبئي» با حضور 6 ورزشــكار مرد ايران آغاز شد كه از بين اين 6 نفر، «علي برات زاده» موفق شــد با ايستادن در رتبه نهم به نيمهنهايي راه يابد.

در اين ماده كه ۸5 ورزشكار حضور دارند، علي بــرات زاده در رده نهم، امير نوري در رده بيست و سوم، سيدرضا چاشي در رده سيويكم، حســين فاميل روحاني در رده سيو يكم، حامد حيدري در رده سي و پنجم و محمدحسين ساغري در رده سيو نهم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.