كيهاني بدون اطالع به قزاقستان رفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســين كيهانــي كــه جــزو چهرههــاي خــوب دووميدانــي در يكي دو ماه گذشــته بوده و توانسته ركوردهــاي خوبي ثبــت كند، وارد حاشيهاي شــده است. گويا ماجرا از اين قرار اســت كه او كه پيش از اين بهعنوان نماينده دوي نيمهاستقامت ايران در رقابتهاي آســيايي معرفي شــده بود، با خروج از اردو اعزامش را در هالهاي از ابهام قرار داده است.

كيهاني كــه در اردوهاي تيم ملي جهت حضــور در رقابتهاي آســيايي حضــور داشــته امــا بر اســاس آنچه گفته ميشود، بدون هماهنگــي با مربي و فدراســيون به همــراه تيم نفت تهــران عازم رقابتهاي كازانف قزاقســتان شده اســت. گويا اين موضوع باعث شده تا اعزامش به رقابتهاي آسيايي در هالهاي از ابهام قرار گيرد.

البته علــي خديــور نماينده دوي 00۴ متر ايران در رقابتهاي آســيايي و حتي كيوان قنبرزاده با هماهنگي ســازمان تيمهاي ملي به همــراه تيــم نفت بــه كازانف قزاقستان ســفر كردهاند اما چون از قبــل هماهنــگ كــرده بودند، شرايط آنها با كيهاني فرق ميكند. البتــه در رقابتهــاي انتخابي كه فدراســيون برگزار كــرد، كيهاني تنها دووميدانيكاري بود كه ركورد ورودي را ثبــت كــرد و با توجه به شــرايط خوبي كــه دارد، بايد ديد فدراسيون چه تصميمي دربارهاش ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.