20 ميليارد تومان سهم صندوق حمايت از بودجه ورزش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســهم صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزشــي از بودجه ســال جاري ورزش 20 ميليارد تومان اســت. صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزش بودجه ساليانه خود را از طريق وزارت ورزش دريافت ميكند كه امســال كمك 20 ميليارد توماني رييس جمهور در قالب بودجه 96 در اختيار صندوق حمايت از قهرمانان قرار ميگيرد.

صندوق حمايت از قهرمانان با استفاده از بخشي از اين بودجه دريافتي، بــه صورت ماهانه به اعضــاي صندوق كه بخش زيــادي از آنها مدال آوران بازيهاي المپيك و پارالمپيك و همچنين بازيهاي آســيايي و مســابقات قهرماني جهان هســتند، مســتمري و ديگر خدمات الزم را ارائه ميدهد كه البته معموال در بيشتر موارد به خاطر نوع خدمات ورزشكاران گاليه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.