ليگ دور از هدف واقعي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي ليگ برتر كشــتي آزاد و فرنگي همچنان با بي برنامگي كارهاي خود را پيش ميبرد.

اين رقابتها در حالي پيگيري ميشــود كه كميته ليگ فدراســيون كشتي برنامه 3 ديدار از مسابقات پيش روي رقابتهاي ليگ كشتي باشگاههاي كشور را اعالم كرد.

براســاس برنامهاي كه از ســوي كميته ليگ فدراسيون كشتي، اعالم شده است روز جمعه 9 تير از ســري رقابتهاي هفته دوم ليگ برتر كشــتي آزاد و از گروه ب تيمهاي هيأت كشتي خراسان رضوي با هيأت كشتي هرســين به ميزباني مشــهد بــه مصاف هم ميروند.

پنجشــنبه 22 تير هــم از همين گروه تيمهاي پاس رستم كال و هيأت كشتي خراسان رضوي در رستم كال به مصاف هم ميروند.

روز سهشنبه 27 تير هم از ســري رقابتهاي هفته سوم ليگ برتر كشــتي آزاد و در گروه الف تيمهاي رعد پدافند و ســتارگان كاشان به ميزبانــي تهران به مصاف هم ميروند. برنامه اين ديدارها در حالي اعالم شــده كه در روزهاي اخير هم به طور جسته و گريخته رقابتهاي ليگ برتر برگزار شده و نتايجي هم ثبت شده است.

به طور مثال تيم آكادمي اميد نوروزي در خانه كشتي اميد نوروزي شــهر شــيراز در يكي از ديدارهاي هفته دوم از گروه ب مقابل تيم پيام نور خوزستان با نتيجه 5 بر 3 به برتري رسيد. بي نظمي و نبود انسجام در برگــزاري رقابتهاي ليگ برتر كشــتي آزاد و فرنگي اين رقابتها را از هدف اصلي خود دور خواهد كرد. متاســفانه ليگ برتر كشتي به جاي آنكه قاتق نان كشتي باشد، بيشتر قاتل جان اين رشته شده و تالشهاي مديريت فدراســيون كشــتي هم براي راه اندازي يك رقابت با برنامه و هدفمند كه همه وابســتگان به كشــتي از مربي و كشتيگير گرفته تا حاميان مالی حتي رســانهها و عالقه مندان به كشتي از وجود آن سود ببرند، بي نتيجه مانده است.

براي حضور در رقابتهاي جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.