درخشان: متيو براي سرمربيگري ميآيد اينوئه براي تدريس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون جــودو از حضور اينوئه اســطوره جودو جهان و ژاپــن و دارنده چندين مدال جهــان و المپيك در تهران براي برگزاري كالس مربيگري و متيو بهعنوان ســرمربي تيم ايران خبر داد. محمد درخشان رييس فدراسيون جودو با اشاره به روند جذب مربي خارجي براي تيم ملي گفت: «هماهنگيهاي الزم انجام شده و مربي فرانســوي به نام «متيو» به تهران سفر خواهد كرد تا پس از مذاكرات و بررسيهاي الزم در خصوص وي تصميم گيري كنيم.»

درخشان در همين باره ادامه داد: «شرايط چنــد مربي خارجي را بررســي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين فرانسوي كارنامه بهتري نســبت به ديگران دارد. البته چشم بسته مربي استخدام نميكنيم و شرايط وي نيز در تهران و پس از حضور در تمرينات بررسي خواهد شد.»

او بــا اشــاره به حضــور تعداد زيــادي از چهرههــاي نامدار جودو جهان در كمپ تمريني ژاپــن گفت: «تمرين در اينگونــه كمپها براي نفــرات جوان ايران ارزشــمند اســت. بهعنوان نمونه، جودوكای سنگين وزن ما در اين كمپ با «تدي رينر» قهرمان نامدار فرانسه تمرين داشت كه قطعا براي آينده وي مفيد است.»

درخشــان درباره دعــوت از ســتاره تيم ملــي ژاپن براي حضور در ايــران هم ادامه داد: «همچنين از «اينوئه» سرمربي تيم ملي ژاپن و اسطوره اين رشته دعوت كرديم تا براي برگزاري كالسهاي مربيگري در كشــورمان حضور يابد. در اين همايش مربيان ديگر كشــورها به تهران سفر ميكنند و زير نظر مدرسان ژاپني آموزش ميبينند.»

رقابتهاي ليگ كشتي باشگاههاي كشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.