عاشورزاده روي شياپ چانگ كره

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روز سهشــنبه هم دو نماينده ايران به ميدان خواهند رفت. فرزان عاشــورزاده ســتاره تكواندو ايران بايد در وزن 58 كيلوگرم روي شــياپ چانگ بيايد. فرزان بايد نشــان بدهد كه لقب سونامي برازنده او است. او در المپيــك در حد و اندازه خود ظاهر شــد و حاال اين رقابتها ميتواند بهترين فرصت براي تكواندوكار ايراني باشد تا خودش را ثابت كند.

عاشــورزاده در مرحله نخست استراحت دارد و در دور دوم بــا قرعــه تركمنســتان و ســودان مصــاف خواهد كــرد. تكواندوكار آذربايجان فيضم مهتيف با رنك 31 جهان در ادامه در انتظار عاشورزاده خواهد بود.

ضمن اينكه در گروه عاشورزاده ورزشكار روســيه هم با رنك 10 جهان حضور دارد اما به نظر ميرســد اين افراد با عاشورزادهاي كه همين االن هم با وجودي كه در ماههاي اخير از آمادگي بااليي برخــوردار نبوده و در رنك دوم قرار دارد، فاصله زيــادي دارند. در كنار مســابقات مردان در اين روز رقابتهاي بانــوان هم در وزن 73 كيلوگرم برگزار خواهد شــد. اكرم خدابنده نماينده ايران در اين وزن اســت كه با سالها تجربه وارد اين رقابتها ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.