مسعود و سينا دور از هم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

امروز در بخش مردان و در وزن 74 كيلوگرم مســعود حجي زواره براي ايران بــه ميدان خواهد رفت. مســعود از جمله نفرات بــا تجربه تيم ايران محسوب ميشود كه ميتواند حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

او براي درخشــش در ايــن رقابتها همه داليل كافي را دارد. اولين دليل براي درخشش انگيزه است كه مسعود بسيار زياد دارد. دومين دليل قرعه نســبتا خوبي اســت كــه او دارد. استراحت در دور اول و رقابت با برنده نماينده كشور موريس و مالت در دور دوم باعث ميشود تا كار بسيار آساني را در شروع كار داشته باشد. حجي زواره تــا نيمهنهايي بــه حريف كرهاي برخورد نميكند و از همه مهمتر سينا بهرامي تكوانــدوكار ايراني حاضر در تركيب آذربايجان در ســوي ديگر جدول قرار دارد. بنابراين همه چيز براي رسيدن به موفقيت مهيا است.

عالوه بر مســعود امروز ناهيد كياني هم به ميدان ميرود. او در وزن 48 كيلوگرم در دور نخســت با ورزشكار مراكشي مبارزه خواهد كرد و اگر بتواند از سد اين ورزشكار بگذرد در ادامه بايد مقابل ياسمينا عزيز از فرانسه دارنده مدال نقره جهان و گرند پري به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.