روزبهاني دعوت نشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور جديــد تمرينات تيم ملي بوكس بزرگســاالن كشــورمان از ديروز (شنبه) در استان كردستان آغاز شد.

مليپوشــان بوكس ايران كه پس از پايان اردوي اردبيــل حــدود يك هفته اســتراحت داشــتند، روز گذشــته خود را به كردســتان رســاندند تا دور جديد تمرينات خود را در اين استان پيگيري كنند.

اميــد احمدي صفــا، ســجاد محمدپور، شاهين موســوي، صادق روحي، عباس افشار، جــواد زهره وند و ايمان رمضانپور نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي بوكس هستند.

تمرينــات تيــم ملي بوكس ايــران از روز گذشته در استان كردستان آغاز شد.

از نكات جالب توجه اين اردو دعوت نشــدن احســان روزبهاني است. كسي كه مشكالتش با فدراسيون را حل كرد و به طور رسمي اعالم كرد كه قرار است به زودي زير نظر سرمربي كوبايي فعاليت كند اما تركيب تيم براي اردوي كردستان اعالم شد و نام او نبود. اين يعني اينكه حداقل روزبهاني در اين اردو غايب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.