پاورليفتينگ ايران در مسابقات اوكراين شركت ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم پاورليفتينگ اتحاديه ورزشهاي قدرتي ايران )IGPU( به دعوت فدراسيون جهاني به رقابتهاي اروپا- آسيا به ميزباني كشور اوكراين دعوت شد. رقابتهاي پاورليفتينگ اروپا - آسيا اواخــر تيرماه در كشــور اوكراين برگزار ميشــود و 15 نفر از منتخبين اين رشته در كشورمان راهي اين مسابقات ميشوند.

تيم اعزامي ايران در يك ماه گذشــته اردوي آماده سازي خــود را در شــهر رشــت برگزار كرد تــا با آمادگــي كامل به رقابتهاي پاورليفتينگ اروپا - آســيا اعزام شود. ركورد گيري نهايــي در تاريــخ 16 تيرماه با نظارت فني و با حضور ســعيد فاضلي سرمربي تيم در تهران انجام خواهد شد. محمد دريايي، محمد رضا ظهرابي، ســيد ميالد قريشــي، مهــدي خداياري، بهزاد محمودپورمطلــق، مجيد دهقاني، مرجان حيدرزاده، علي بســاتين، ابراهيم خطيبي، محمد حســين شاهاني، محمد رضا احمدي، پوريا محمــودي و عظيم حاجي زاده بازيكنان اعزامي ايــران به اين دوره از رقابتها هســتند. تيم پاورليفتينگ ايران پيش از اين در رقابتهاي جهاني اوكراين كه آذرماه سال 95 در شهر كيف برگزار شد، در بين 12 كشور شركت كننده با كسب 8 طال و دو نقره مقام قهرماني را از آن خود كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.