رييس اتحاديه جهاني دوچرخه سواري نيمه اول مرداد به ايران ميآيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با هماهنگي صورت گرفته رييس اتحاديه جهاني دوچرخه ســواري نيمه اول مرداد ماه براي ســفري چند روزه وارد ايران ميشود.

طبق هماهنگيهاي انجام شــده و با توجه به دعوتي كه از ســوي فدراسيون دوچرخه ســواري ايران صورت گرفته برايان كوكسن رييس اتحاديه جهاني اين رشته نيمه اول مرداد به ايران ســفر خواهد كرد. قرار است در اين سفر برايان كوكسن رييس اتحاديه جهاني ديداري هم با مســعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان و كيومرث هاشــمي رييس كميته ملي المپيك داشته باشد. همچنين فدراسيون در نظر دارد با حضور او مراسم اهداي 300 دوچرخه به اســتانها را برگزار كند. فدراسيون دوچرخه ســواري ميتواند از اين فرصت براي انجــام مذاكرات با رييس فدراسيون جهاني اســتفاده كند. سفر مسووالن فدراسيونهاي جهاني بــه ايران دورهاي اســت اما ميتواند مذاكرات بســيار خوبــي را رقم بزند و منجر به ورود بســياري از امكانات و حتي كسب ميزبانيهاي مهم و يا كرســيهاي مهم بينالمللي شود اما متاســفانه در سالهاي اخير هيچ يك از فدراسيونها از اين شرايط استفاده نكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.