مازندران، ميزبان چهارمين اردوي وزنهبرداران جانباز و معلول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهارميــن اردوي آمادگــي تيم ملي وزنهبرداري جانبازان و معلوالن به ميزباني مازندران برگــزار ميشــود. مرحله جديد تمرينــات تيم ملي وزنهبــرداري جانبازان و معلــوالن بــراي حضــور در مســابقات قهرمانــي جهان (مكزيــك) از 8 تا 22 تير ماه به ميزباني رامســر برگزار ميشود. علي حســيني، علي صــادقزاده، نــادر مرادي، ســيد حامد صلحيپور، مهــدي عظيمي، محمدامين ســاكت، امير جعفري، يوسف يوســفي، صمد عباســي، عليرضــا ايزدي، ســامان رضي، محســن بختيار، ابوالفضل هادي شــاهآبادي، مجيد فرزين، ســيامند رحمان، منصــور پورميرزايــي، محمدرضا رجبــي، معين احمــدي و علياكبر قريب مليپوشــان دعــوت شــده در دو گــروه بزرگساالن و جوانان هســتند كه از 7 تير وارد محل برگزاري تمرينات خواهند شد.

مربيان فرانسوي و ژاپني جودو در راه ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.