آزادكاران جوان از دوشنبه به اردو ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيم كشتي آزاد جوانان براي حضور در رقابتهاي جهاني فنالند در روزهــاي 5 تا 12 تيرماه در محل خانه كشــتي شــماره 2 تهران برگزار ميشود. تقي اكبرنژاد ســرمربي تيم كشتي آزاد جوانان براي حضور در اين اردو 24 كشتيگير را دعوت كرده است.

رقابتهاي كشــتي جوانان جهان روزهاي 10 تا 15 مردادماه در شــهر تامپره فنالند برگزار ميشود. تيم كشتي آزاد جوانان در رقابتهاي قهرماني آســيا بهعنوان قهرماني رسيد و خيلي اميدوار اســت كه بتواند در قهرماني جهان هم اين عنوان را تكرار كند.

دعوت 7 بوكسور به اردوي تيم ملي در كردستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.