پيوند يعقوبي و مدال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روز دوشنبه مسابقات جهاني تكواندو در اوزان 67 بانوان و 68 مردان پيگيري خواهد شــد. در بانوان مليكا مير حسيني به ميدان خواهد رفت كه شــايد نتوان براي او شانس كسب مدال را متصور بود اما در بخش مردان با توجــه به اينكه ابوالفضل يعقوبي به ميدان خواهد رفت، ميتوان به كســب مدال اميدوار بود. يعقوبي در دور اول استراحت دارد. در دور دوم بايد با برنده تركمنستان و سودان مســابقه بدهد. يعقوبي براي رسيدن به فينال احتماال بايد با ورزشــكار كره جنوبي در نيمهنهايي مبارزه كند. لي دائه هوون داراي رنك يك جهان است و حريف بسيار سختي خواهد بود اما تا پيش از رسيدن به اين حريف كرهاي بعيد است يعقوبي كار دشواري داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.