همه نگاهها به مسعود، ابوالفضل و فرزان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شش تكواندوكار ایران روي شياپ چانگ

رقابتهاي تكواندو قهرماني جهان از روز شنبه به طور رسمي آغاز شد و تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت. از آنجايي كه روزنامه تا روز چهارشنبه منتشــر نخواهد شد، نگاهي مختصر داشتيم به رقابتهايي كه تكواندوكاران ايران در روزهاي يكشــنبه، دوشنبه و سهشنبه خواهند داشت. روز يكشنبه دو نماينــده ايران در اوزان 48 بانوان و 74 مــردان به ميدان خواهند رفت. روز دوشنبه 67 بانوان و 68 مردان به روي شياپ چانگ خواهند رفت و روز سهشــنبه نمايندگان كشــورمان در اوزان 58 مردان و 73 بانوان به ميدان خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.