انگيزه متفاوت لوو برای صدرنشينی

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یوآخيم لوو اميدوار است آلمان در گروه B جام كنفدراســيونها صدرنشين شود و تيمش از یك ســفر خسته كننده دیگر در پهناورترین كشور جهان معاف شود. مدافع عنوان قهرماني جهــان امروز در ســوچي به مصــاف كامرون، قهرمان آفریقا ميرود، آلمان در همين شهر 3 بر 2 اســتراليا را برد. تيمي كه در گروه B اول شــود در نيمهنهایي در همين شهر در ساحل دریاي ســياه بازي ميكند كه ميزبان المپيك زمستاني سال 2014 بود. آلمان به همراه شيلي بيشــترین شانس را براي صدرنشيني این گروه دارند. مربي تيم ملي آلمان كه یازدهمين سال خود در این ســمت را ســپري ميكند، گفت: «سوچي و كازان هر دو عالي بودند و براي یك مسابقه فوتبال شرایطي فوقالعاده داشتند. ما با یك تســاوي مقابل كامرون صعود ميكنيم اما ميخواهيم تيم اول گروه باشيم. ما هميشه براي برد بازي ميكنيم، اگر صدرنشــين شویم بدون سفر براي نيمهنهایي آماده ميشویم.»

لوو گفت شاید تغييراتي در تيم خود اعمال كند. او كه تيمي آزمایشي را به روسيه آورده، در بازي دوم نسبت به بازي اول هم در نفرات و هم در پســتها تغيير ایجاد كرد و جالب اینكه در بازي با شيلي هيچ تعویضي انجام نداد.

هوگــو بــروس همتــاي او روي نيمكت كامرون امــا چنين خيال راحتــي ندارد چون «شــيرهاي رام نشــدني» براي صعود باید این بازي را ببرند آن هم با دو گل اختالف. كامرون در دو بازي قبلي خود در روســيه با اســتقبال هواداران روبهرو شــده و مربي بلژیكي بين این جو و موضع خصمانه رســانهها در قبال تيمش گير افتاده. رســانهها خواهان پيشرفت بيشتر قهرمان آفریقا در آســتانه بازيهاي حســاس مقدماتي جام جهاني برابر نيجریه در شــهریور هستند.

بروس گفت: «فكر ميكنم مردم روســيه با ما هســتند، آنها از شــيوه بازي ما خوششان ميآید و تيمي را دوست دارند كه براي هر توپ مبارزه ميكنــد و در حال حاضر فوتبال خوبي ارائه ميكنــد. براي همين تيم مــا را انتخاب كردند و من و بازیكنان از این بابت خوشحاليم.»

او درباره انتقاد روزنامه نگاران كامروني از تيم ملي این كشــور گفت: «بعد از یك ســال، عادت كرده ام. ما قهرمان جام ملتهاي آفریقا شــدیم، همه چيــز خوب بود. حاال به شــيلي باختيم كه یكي از بهترین تيمهاي جهان است و با استراليا مساوي كردیم و دوباره سيل سوالها روانه شده. كامرون معموال اینطوري است.»

لئون گورتــزكا هافبك آلمان و ارنســت مابوكا و سباستين سياني بازیكنان كامرون یك اخطاره هستند و در صورت دریافت كارت زرد، بازي نيمهنهایي را از دست ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.