مذاكرات رئال و منچستریونایتد بر سر موراتا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آلــوارو موراتا به ســران رئال مادریــد گفته كه قصــد دارد این باشــگاه را ترك كند و مذاكرات بر سر انتقال او به منچستریونایتد در جریان اســت. او دو هفته پيش به باشــگاه گفت به دنبال آن است كه بيشتر بازي كند و اكنون مشخص شده كه به احتمال فراوان، او سر از ليگ برتر درخواهد آورد.

دومين گلزن برتر فصل پيش رئال مصمم است كه براي بار دوم، ایــن تيم را ترك كنــد. زینالدین زیدان تالش كرده او را متقاعد كند كه نظرش را برگرداند اما موفقيتي در این زمينه نداشــته است. اوضاع كریســتيانو رونالدو و تصميم او به ترك رئال هيچ نقشــي در تصميم موراتا نداشــته اســت، چــون این مهاجم سابق یوونتوس تنها به فكر این اســت كه خودش بيشتر بازي كند و بر این باور است كه در خارج از رئال بيشــتر بــه او بازي خواهد رسيد.

ژوزه مورینيــو در طول فصل خــود را از ماجــراي موراتــا جدا كرده بود اما اخيــرا به این بازیكن اسپانيایي وعده داده كه در صورت پيوســتن به یونایتد، نقش مهمي بازي خواهد كرد. مورینيو همچنين گفته بعيد است كه رونالدو را بخرد.

انتظار ميرود منچستریونایتد و رئــال بر ســر موراتا بــه توافق برسند. رئال 80 ميليون یورو بابت او ميخواهــد و قيمتــش را پایين نخواهد آورد، بهویــژه كه مورینيو خرید او را اولویتي براي باشگاهش در نظر گرفته است.

در روزهــاي آینــده، احتماال سرنوشــت موراتا مشخص خواهد شــد. آنچه باقي مانده این است كه دو باشگاه بر سر قيمت او به توافق برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.