استراليا ترسی از شيلي ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســتراليا یكي از تيمهایي اســت كه فوتبال شــيلي را تحســين ميكند اما تيم آنگه پوســتكاوغلو در آستانه بازي امشب بــا قهرمان آمریكاي جنوبي و تيم شــماره چهار جهان در مســكو وحشــتي از حریف خود ندارد. ســاكروز باید با دو گل اختالف الروخــا را ببرد تا به مرحله نيمهنهایي جام كنفدراســيونها صعــود كننــد، نتيجهاي كه اســتراليا هيچ پيشــينهاي در به دست آوردنــش ندارد و این تيم هرگز نتوانســته تيمهاي بزرگ را خارج از اســتراليا با بيش از یــك گل اختالف ببرد. در واقع از ســال 2009 بــه این طرف كــه ایرلند را در یك بازي دوستانه با سه گل شكست دادند، هيچ وقت با بيش از یــك گل تيمي از 50 رتبه اول رنكينگ فيفا را نبردهاند.

اما این باعث نميشود دست از تالش بردارند. جيمز ترویســي مهاجم اســتراليا ميگوید: «بدون شــك بازي خيلي سختي اســت، آنها تيم فوقالعادهاي هستند اما ما ميتوانيم با آنها مبارزه كنيم، ســعيمان را ميكنيم و اميدواریم به هدف برسيم.»

شيلي هم سالهاي پرفراز و نشيبي را پشــت سر گذاشــته، در دهه قبل این تيم پنج سال بيرون از جمع 50 تيم اول جهان بــود و دو جام جهاني را از دســت داد. در سال ،2007 با ورود مارچلو بيلسا همه چيز تغيير كرد و دیگر مربي آرژانتيني، خورخه سامپائولي در سال 2012 كار او را ادامه داد و شيلي را به نخستين قهرماني كوپاآمریكا در سال 2015 رساند.

ترویســي همچنين گفت استراليا به دنبال این اســت كه زیر نظر پوستكاوغلو آن نگرش فيزیكي صرف را كنار گذاشته و بــا ارائه فوتبال تكنيكي و هجومي هواداران را جذب كند؛ به نظر او حتي اگر این نگرش به حذف زودهنگام از جام كنفدراســيونها منجر شود، در بلندمدت به سود این كشور خواهد بود: «این شــيوه مربي اســت و ما نميخواهيم تغيير كنيم. این فلسفه فوتبال برایــم فوقالعاده اســت اما زمــان ميبرد. اینجور بازيها برابر بهترین تيمها و بهترین بازیكنان خيلي ميتواند مفيد باشد. شيلي سریع و قوي و جسور است.»

تيم كيهيل هافبك قدیمي اســتراليا در ایــن بازي بــه دنبــال یكصدمين بازي ملي خود اســت ضمن اینكه شيلي ممكن اســت نتواند از گري مدل استفاده كند كه در دیدار با آلمان ضرب دید هرچند مدافع اینتر گفته حالش خوب اســت. تيم خوان آنتونيــو پيتزي اگر این بــازي را نبازد، به نيمهنهایي صعود ميكند.

شيلي پنج بار با اســتراليا بازي كرده كه 4 برد و یك تســاوي در آنها داشته. این ســومين بازي رسمي دو تيم است، در جام جهانــي 1974 دو تيم بدون گل مســاوي شدند و 40 سال بعد در جام جهاني 2014 شــيلي 3 بر یك استراليا را برد. استراليا در پنج بازي آخر خود در جام كنفدراسيونها 4 باخت و یك تساوي داشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.