گاتلين: به اندازه كافي انگيزه دارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جاســتين گاتليــن ميگویــد انگيزه آخرین دوئل با یوســين بولــت، به بدن به شدت خســته او توان ميدهد تا خود را به تركيب تيم آمریكا براي مسابقات مردادماه قهرماني جهان برساند.

این دونده 35 ساله كه سابقه قهرماني المپيــك و جهــان را دارد، ميگوید رقابت با بولت كه آخرین حضور فوقســتاره دو و ميداني در مســابقات است، ميتواند خيلي خاص باشد. او در جریان مسابقات انتخابي تيم آمریكا در ساكرامنتو گفت: «این بخشي از تاریــخ اســت. من وقتي بــه این ورزش برگشتم به خودم گفتم باید شانه به شانه با او رقابت كنم. وقتي در یك رستوران كارش در المپيك 2008 را تماشا كردم گفتم باید با این پســر رقابت كنم. هيچ ترسي نيست فقط احترام ميگذارم به سرعت او و رقابتي كه ایجاد ميكند. بنابراین ميخواهم خودم را به این مسابقات برسانم.»

گاتليــن در ســال 2010 بعــد از محروميت چهارســاله به خاطــر دوپينگ به پيست برگشــت-این دومين محروميت مرتبط با دوپينگ او بود- و یكي از زیباترین داستانهاي رقابت در دوي سرعت را با بولت رقم زد. هرچند به جز تنها پيروزي گاتلين در ليگ الماس رم در سال 2013 این رقابت یكطرفه و همواره به ســود سریعترین مرد جهان از جامایيكا بوده.

بولت در رقابت با گاتلين 8 بر یك جلو است كه این ركورد شامل دو فينال صدمتر در المپيك و جهان نيز ميشود. این فصل، آمادهسازي گاتلين به خاطر مصدوميتهاي متعــدد با وقفه مواجه شــده كــه به گفته خودش ســه هفتــه او را عقــب انداخته و باعث شــده براي بازگشــت لحظهشماري كند. او براي رســيدن به لنــدن و آخرین رقابت با بولت به انــدازه كافي انگيزه دارد: «سختترین سال كارم را سپري ميكنم اما برایم افتخار است كه صعود كنم و توانایيام را نشان دهم.»

او در نخستين دور انتخابي، صدمتر را در 10 ثانيه تمــام دویده اما بهترین دونده آمریكا در نســل خودش اعتــراف ميكند رقابت ســختي با گــروه جوانــان دارد كه سردستهشان كریســتين كولمن 21 ساله است؛ او ســریعترین مرد این فصل بوده كه صدمتــر را در 9/82 ثانيه دویــده. گاتلين به شــوخي گفت: «حس غریبي است، من معموال جوانم امــا حاال براي اینكه بتوانم با این جوانها بدوم باید خيلي زحمت بكشم و البته از این كار لذت ميبرم.»

مسابقات لندن كه از 13 تا 22 مرداد برگزار ميشــود، آخرین حضــور بولت و همچنين محمد فرح، دونده اســتقامت از انگليس اســت كه چهار طــالي المپيك و پنــج طال و یك نقره مســابقات جهاني برجســتهترین افتخاراتــش محســوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.