شروود: استونويال برای تری باشگاه كوچكي نخواهد بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيم شروود، سرمربی سابق آستون ویال گفته جان تري با رفتن از چلســي به این تيم حس نخواهد كرد كه به تيم كوچكتري رفته است. تري پس از پایان قراردادش با چلسي، بازیكن آزاد است. ویال كه در چمپيونشيپ است، بيشترین بخت را براي جذب این بازیكن 63ساله دارد و بيرمنگام، رقيب همشــهري آنها هم به دنبال او است. شروود، گفته است: «هر باشگاهي نياز به شخصيتهاي ویژه براي تيم دارد و بيتردید باشگاه بزرگي مانند ویال بــا آن هوادارانــش نيازمند چنين شخصيتهایی اســت. اگر جان به ویال برود، حــس نخواهد كرد كه به باشگاه كوچكي رفته است.»

شــروود از توانایيهــاي تري هم ســتایش كرد: «بــه نظرم جــان یك حرفهاي تمامعيار است، نه فقط به دليل آنچه در ميــدان انجام ميدهد، بلكه به دليــل آنچه كه بــه رختكن هم خواهد آورد. او كاري ميكنــد كــه بازیكنان كنارش بهتر بازي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.