رضایت جاگيلكا از خریدهای اورتون

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فيل جاگيلكا كاپيتان اورتون از عملكرد باشــگاه در بازار نقل و انتقاالت راضي اســت و انتظار دارد كه این تيم خریدهاي بســياري انجــام دهد. تيم رونالد كومان احتماال در این فصل مجبور است بازيهاي زیادي انجام دهد و برنامه پرمشــغلهاي خواهد داشــت. به این ترتيب، او به دنبال تقویت تيم است.

اورتون در ليگ برتر هفتم شــد و به دور سوم مقدماتي ليگ اروپا راه پيدا كرد. كومان تاكنــون توانســته داوي كالســن، مليپوش هلنــدي و جــوردن پيكفــورد، دروازهبــان ســاندرلند را به خدمت بگيرد. این دو نفر 24 و 23 سال سن دارند و قراردادهایي پنجساله امضا كردهاند. قيمت كالســن 23/7 ميليون پوند بوده و قيمت پيكفورد 25 ميليون پوند.

جاگيلــكا ميگویــد: «خوب اســت كه كارمــان را تا حــدي انجام دادهایم. روشــن اســت كه ما ميدانيم در اروپــا خواهيم بود، پس نياز داریم كه تعداد بازیكنانمان مقداري بيشــتر باشــد. مطمئنم كه پيش از بســته شــدن پنجره نقــل و انتقــاالت، وروديها و خروجيهاي بسياري خواهيم داشت اما خوب اســت كه توانســتهایم چند بازیكن بخریم.» اورتون همچنيــن ناتانجلو ماركلــو، بازیكن نوجــوان هلندي را هم خریده و او به تيم زیر 32سالههاي اورتون ميرود. جاگيلكا ميگوید: «بازیكنان جواني هم خریدهایم و باشگاه دارد خوب پيش ميرود. خوب اســت كه ميبينيم باشگاه دارد عالي پيشرفت ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.