ديبوئر: بوژ نميتوانست پيشنهاد دورتموند را رد كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رونالــد ديبوئر گفته كــه پيتر بوس مربي یكــي از بزرگترین باشــگاههاي اروپا شــده است. بوژ كه با آژاكس به فينال ليگ اروپا راه یافته بود، از این باشگاه جدا شده و در فصل پيش رو هدایت بوروسيا دورتموند را به عهده گرفته است.

رونالد ديبوئــر در دو دوره در آژاكس بــازي كرد و با این تيم پنــج بار فاتح ليگ و یك بــار فاتح ليگ قهرمانان شــد. بوژ با آژاكس نتوانســت ليگ اروپا یا ليگ هلند را فتح كند اما ديبوئر بر این باور است كه بوژ اثر زیادي بر آژاكس گذاشت: «این ضربهاي براي آژاكس است، چون به نظرم همه بازي این تيم را دوســت داشــتند. البته او بدون قهرماني تيم را ترك كرد اما به نظرم مردم از بــازي تيم او لذت ميبردنــد و این مهم بود. به همين دليل جدایي او ناراحتكننده است.

امــا فرصتهــا ميآینــد و ميروند و این فرصتي بــود كه نميتوانســتيد اجازه دهيد از چنگ شــما بگریــزد. به نظرم این حركتي عالي براي او بــود. دورتموند یكي از بزرگترین باشــگاههاي آلمان و همچنين اروپا اســت. آنهــا ظرفيت زیــادي دارند و بازیكنان بزرگي. من عاشق روش بازي آنها و استعدادهایشان هستم. این براي او چالشي دیگر است و اميدوارم كه عالي كار كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.