گابيگل به دنبال متقاعد كردن اسپالتي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گفته ميشود گابریل باربوسا حاضر نيســت بهصورت قرضــي اینتر را ترك كند و ميخواهد لوچيانو اسپالتي، مربي این تيم را متقاعد كند كه بازیكن خوبي است.

ایــن مهاجــم برزیلي كــه به نام گابيگل شــناخته ميشــود، تابستان گذشــته بــا قيمتــي نزدیــك به 30 ميليون یورو به اینتر پيوســت اما حتي در یك بازي ســري آ هــم در تركيب ثابت قرار نگرفتــه و تنها یك گل زده است. خبرهاي بسياري حاكي از قرض دادن او در فصــل پيــش رو بــود و از السپالماس بهعنــوان مقصد احتمالي او نام ميبردند.

اما گابيگل مصمم است كه ارزش خود را به اسپالتي ثابت كند. این بازیكن 02ساله بر این باور است كه پس از یك فصل، بيشــتر با فوتبال ایتاليا ســازگار شده و اميدوار است جایي در برنامههاي اســپالتي بيابد. اگر اسپالتي گابيگل را نخواست، او حاضر است به تيم دیگري برود و ترجيحش حضور قرضي در پورتو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.