قرارداد رسمي نلسون ماندال با آينتراخت فرانكفورت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه آینتراخــت فرانكفورت با بازیكنــي قرارداد حرفــهاي امضا كرده كه نام جالبی دارد: نلســون ماندال! این مهاجم 81ساله كامروني یادآور یكي از مشهورترین چهرههاي سياسي دنياست.

از ماندال انتظار بســياري ميرود، البته نه به ایــن دليل كه همنام ریيس جمهوری مشهور و فقيد آفریقاي جنوبي اســت. ماندال فوتبالــش را در آكادمي بارســلونا شــروع كرد و در 31سالگي الماســيا را ترك كرد و به آلمان رفت. او پس از یك ســال حضور در آكادمي هوفنهایم به فرانكفورت پيوســت و در تيم جوانان آنها بازي كرد. او در 14 بازي براي تيم زیر 91سالههاي فرانكفورت 8 گل زد و بســياري ميگویند او ســتاره آینده فوتبال آلمان است. ماندال اكنون در 81سالگي مجوز كار آلمان را دریافت كرده و از فصــل پيش رو در تيم اصلي حضور خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.