آمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

* آلمان ســه بار با كامرون بازي كرده كه در سالهاي 2002 و 2004 این تيم را برده و در آخرین دیدار در سال 2014 مساوي كرده. آلمان تنها یك بار در مسابقهاي رسمي به تيمي آفریقایي باخته كه در سال 1982 به الجزایر با نتيجه 2 بر یك بود. * آلمان در 12 بازي آخر خود در رقابتهاي مختلف نباخته و 9 برد و سه مساوي داشته اما كامرون از پنج بازي آخرش یك برد و سه باخت به دست آورده. * آخرین بار كه كامرون با قهرمان جهان بازي كرده در ســال 2003 بوده كه برزیل را با یك گل شكست داده و این شاید مایه نگراني ژرمنها باشد. * یوآخيم لوو براي صدو پنجاهمين بار روي نيمكت آلمان مينشيند و به دنبال صدمين برد خود با این تيم اســت. شكســت بعدي آلمان پنجاهمين باخــت تاریخ این تيم در رقابتهاي رســمي خواهد بود. لوو در هر پنج تورنمنت بزرگي كه مربي آلمان بوده، این تيم را به نيمهنهایي رسانده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.