پل اينس: صالح طرفداران ليورپول را به وجد ميآورد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد لو ‪Sid Lowe‬

هفته گذشته رسانههاي زيادي خبري منتشر كردند مبني بر اينكه باشگاه بارسلونا پيشنهادي 35 ميليون يورويي براي فروش آندره گومس را رد كرده اســت، تصميمي كه تقريبــا همه را طوري شــوكه كرد كه ناخودآگاه بگويند: «بارسلونا چه كار كرد؟!» تابســتان سال گذشــته زماني كه بارسلونا با گومس قرارداد بســت، روبرت فرناندس، مدير ورزشي باشــگاه از خريد اين بازيكن بهعنوان فرصتي كه هديه بازار بوده اســت، ياد كــرد. حاال كمتر از 12 ماه از روزي كه آن اتفــاق افتاد، بازار يــك فرصت ديگر به بارســاييها هديه كرده است: خالص شدن از شــر گومــس آن هم با پيشــنهادي كه ميتواند تمــام پولي كه بــراي خريد اين هافبــك پرتغالي دادند را به حسابشــان برگردانــد و شــايد حتــي بيشــتر از آن. پيشــنهاد 35 ميليون يورويي كه يك تيم ليگ برتري براي خريــد گومس داده تنها يكي از ســه پيشنهادي اســت كه بارسلونا براي او دريافت كرده است. شايد آنها حتي بتوانند يك مزايده به راه بيندازند كه البته نيازي هم به اين كار ندارند. شايد خيليها فكر كنند كه بارســلونا بايــد بالفاصله اين پيشنهاد را قبول ميكرد، پول را ميگرفت و تا فرصت داشــت پا به فرار ميگذاشــت. در ابتداي سال 2017 در يكي از بازيهاي بارســلونا، پاي آندره گومس ليز خورد و به زمين افتاد. هواداران شروع به سوت زدن و هــو كردن او كردند اما آن اولين باري نبود كه اين اتفــاق رخ ميداد و احتماال آخرين بار هم نخواهد بود. آن اتفاق از آن چيزهايي بود كه براي هر كسي ممكن است رخ دهد اما در مورد گومس حالتي نمادين و معنادار داشــت، مثل آخرين مدرك بــراي اثبات درماندگــي او؛ اگر احيانا نيــازي به اثبات اين موضوع بود. او با قراردادي 35 ميليون يورويي و پنج ساله كه غرامت فسخ آن 100 ميليون يورو اســت به بارسلونا پيوست اما زماني كه ضريب موفقيتش را نسبت به پول پرداخت شده براي خريدش ميسنجيدي، شــايد به ايــن نتيجه ميرســيدي كه او بدترين خريد تابســتاني كاتاالنهاســت. خيليها حتي گومس را مسبب خريدهاي بد ديگر باشــگاه هم ميدانستند. هواداران بارسلونا تصميم گرفته بودند كه گومس را مقصر جلوه دهند و او را به نوعي پرچمدار ناكامي باشگاهشــان در بازار نقل و انتقاالت تابستان سال گذشته بدانند.

آن روزي كه هو شد، گومس در ميانه ميــدان جايــي كه هميشــه نقطه قوت بارسلونا و هويت اين تيم بود و منطقهاي از ميــدان كــه انتظار ميرود تــوپ ميان بازيكنان بارسلونا به آساني رد و بدل شود، حضور داشــت تعداد پاسهــاي او از همه بازيكنان ميدان به استثناي لوييس سوارس در خط حمله و مارك آندره تراشتگن درون دروازه كمتر بــود. در پاريس هم زماني كه بارسلونا به پاريســنژرمن باخت، گومس فرصتي اســتثنايي براي گلزني داشت كه اگر به گل تبديل ميشــد ميتوانست همه چيز را تغيير دهد. فصل كه به پايان رسيد، آندره گومس تنها ســه گل زده و يك پاس گل داده بود كه آماري نااميد كننده بود.

زماني كه گومس به بارســلونا ملحق شــد، مدير ورزشي باشــگاه از او بهعنوان بازيكني ياد كرد كــه ميتواند خط مياني تيــم را پر كند اما دقيقــا عكس اين اتفاق رخ داد. او فضاهاي زيادي را خالي گذاشت و زمانهايــي كه نياز بود فضاها را ببندد يا محو بود يــا ناكارآمد. اين آمارها همه چيز را دربــارهاش ميگفتنــد. او به ندرت توپ را از دســت مــيداد و اگرچــه 90 درصد پاسهايش ســالم بودند اما خب تعداد آنها براي او بهعنوان هافبك بارسلونا زياد نبود. خالصه اينكه تعــداد دفعاتي كه گومس با پاسها و حركاتش هواداران بارســلونا را به وجد آورد، زياد نبود و خب با اين شــرايط تعجبي نداشــت كه هــواداران خيلي زود، در ماه فوريــه او را در نوكمپ به مجازاتي سنگين محكوم كنند. بسياري از هواداران و منتقــدان اگر ميتوانســتند او را تبعيد ميكردنــد و حاال تيم آنها اين فرصت را به دســت آورده كه به خواسته آنها عمل كند؛ او را بفروشــد، پولش را پس بگيرد و تمام نمايشهــاي ضعيفي كــه از او ديده بود را طوري فرامــوش كند كه انــگار هرگز رخ نداده اســت اما آنها از اين فرصت استفاده نكردند.

عجب اشــتباهی، اينطور نيست؟ خب واقعا نه و تصميم بارسا آنقدر هم كه ممكن است به نظر برســد ابلهانه نيست نه حتي به اندازه حماقت هو كردن او. جرارد پيكه مدافع بارســلونا پس از يكي از بازيهايي كه گومس از سوي هواداران هو شد، گفت: «هوادارانــي كه ميخواهنــد هو كنند، در خانه بمانند. هو كردن به تيم به بازيكن يا هيچ كس كمك نميكند.» آندرس اينيستا كاپيتان تيــم و لوييس انريكه ســرمربي بارســلونا هم حرفهــاي پيكــه را تأييد كردند كــه همه آنها حق داشــتند. آندره گومس آنقدرها هم بد نبود. در واقع شــايد بتــوان گفت كه او اصال بد نبود و حتي اگر بتوان بعضي قضاوتهاي متعصبانه را كنار گذاشت، ميشــود به اين نتيجه رسيد كه او خوب هم بوده اســت و فاصله زيادي تا ارائه عملكرد بسيار خوب هم ندارد. گومس شــايد براي بارســلونا بازيكني بیعيب و نقص نبوده باشد اما هدفي بيعيب و نقص بود هرچند بهــاي زيادي كه براي خريدن او پرداخــت شــد و به تبــع آن انتظاراتي كه سطحشــان باال رفت، او را قرباني كرد. بارسلونا جاي راحتي براي وفق دادن شيوه بازيات با شــيوه بازي تيم نيســت حتي اگر فلســفه بازياش با فلســفه بازي شما همخواني داشــته باشــد. بازيكنان زيادي مانند خاوير ماسكرانو و الكسيس سانچس از اينكه در بارســا مجبور شدند فوتبال را از نــو ياد بگيرند صحبــت كردهاند. برخي بازيكنان هرگز ايــن كار را نميكنند ولی حتي آنهايــي كه هم كه موفق به انجامش ميشوند، به چند چيز نياز دارند كه فرصت و ثبات جزو آنهاســت. گومس اما در فصل گذشــته زياد بازي كرد ولــی به ندرت در تركيب اصلي قرار گرفت و در پســتهاي مختلفي در خط ميانــي قرار گرفت. او در حالي كه تنها 22 ســال داشت به بارسلونا پيوســت و فصل آينده هم تضميني براي موفقيتش وجــود ندارد اما منطق ميگويد كه او در فصل آينده راحتتر باشد و بيشتر با شيوه بازي بارســا خودش را وفق دهد. هواداران قديميتر بارسلونا هم به ياد دارند كه اسطورههايشان مانند ميشل الدروپ و رونالد كومان هم در اولين فصل حضورشان هو شــدند. آن «هو»ها اما براي آنها زمينه پيشرفت شــد و حاال اين داستان ميتواند براي گومس تكرار شود.

پل اينس گفته كه طرفــداران ليورپول بايد خوشحال باشند كه محمد صالح به اين تيم پيوســت. صالح مصري اخيرا از رم راهي ليورپول شــده اســت. او كه سابقه حضور در چلســي را دارد، در رم عالي كار كرد و در 83 بــازي در تمامي رقابتهــا 34 گل زد. اينس گفت: «به نظرم اين تجــارت خوبي بود. من بازي او در اين فصل را زياد تماشــا كردم. او چنــد گل زد، فكر كنم 15 يــا 16 گل و در پســت بال راســت هم بازي كرد. او همه نوع گلــي زد؛ شــوت از راه دور، ضربه از محوطه جريمه. اوضاع در چلســي واقعا براي او خوب پيش نرفت و به نظرم او فرصت چنداني براي درخشش در اين تيم نيافت اما او رفت، اعتماد به نفسش را برگرداند و اكنون به باشگاه بزرگي مانند ليورپول آمده. به نظرم او بازيكني عالي براي تيم خواهد بود و طرفداران از تماشــاي بازي او لذت خواهند برد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.