مارسلينو: والنسيا نياز به خريد دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آلــوارو آربلــوا در مصاحبهاي گفته كه چرا از فوتبال حرفــهاي كنارهگيري ميكند. اين مدافــع پس از خداحافظي از رئال مادريد، فصل پيش را در وستهم بــازي كرد و پس از تفكــر زياد، تصميم به بازنشســتگي گرفت. او اين خبر را از طريق روزنامه ماركا اعالم كرد.

آربلوا گفــت: «زمــان خداحافظي رســيده اســت. البته از نظــر فيزيكي ميتوانستم به بازي ادامه دهم.» او كه در دوره دوم حضورش، هفت ســال در رئال مادريد بازي كرده بود، در وستهم شرايط خوبي را پشــت سر نگذاشــت: «مادريد باشگاه زندگي من است. من هرگز با آنها تماس نميگيرم كه بخواهم به من شغل بدهند اما هميشــه آماده هســتم كه در

مارســلينو، مربي جديد والنسيا گفته كه اين باشگاه اگر ميخواهد فصل بعد عملكردي بهتر داشــته باشد، بايد در بازار نقل و انتقاالت ســرمايهگذاري كند و بازيكن بخرد. والنســيا هنــوز در بازار خريدي انجام نداده و اين مربي سابق ويارئال، هيات مديره را با سخنانش تحت فشار گذاشته اســت: «اميدوارم كه در زمينه خريد، بهزودي خبرهاي خوبي بشنويم. ما براي آوردن بازيكنان خوب بايد سرمايهگذاري كنيم. اگر اكنون آخر آگوســت بود، اندكي مضطرب ميشدم اما فعال اينطور نيست. تيم بايد بسيار متحول شــود و اين زمان ميخواهد.» والنسيا در فصــل پيش اوضاع خوبي نداشــت و پس از حضــور در پايين جــدول، در نهايت به رده دوازدهم رسيد.

آن بازيكنان والنسيا كه در ديدارهاي ملي حضور ندارنــد، بايد براي تمرينات پيشفصل، روز 3 ژوئيه 12( تير) به تيم ملحق شوند. خدمتشان باشم.»

آربلوا در تيمهاي پايه ساراگوســا و رئال مادريد رشــد كرد و در ســالهاي 2004 تــا 2006 در تيــم اصلــي رئال مادريد حضور يافت، هرچند كه تنها دو بــار در ليگ و دو بــار در جام حذفي به ميدان رفــت. او پس از يك فصل حضور در دپورتيوو الكرونيا، به ليورپول پيوست و ســه فصل را در اين تيم گذراند. آربلوا ســپس به رئــال بازگشــت. او در فصل 2015-2016 تنهــا 9 بــازي در تمامي رقابتها براي رئال انجام داد و در نهايت از اين تيم جدا شــد و به وســتهم رفت. آربلوا در وســتهم هم تنها چهار بازي در تمامي رقابتها داشــت كه سه بازي در ليگ بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.