بيل: ميخواهم با رئال مادريد جامهاي بيشتري ببرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گرت بيل، بال ولزي رئال مادريد در واكنش به شايعاتي كــه اخير دربــاره جدايياش از كهكشــانيها منتشر شده اســت، تأكيد كرد كه خيال تــرك رئال مادريــد را ندارد و بــه بردن جامهاي بيشــتر با قهرمان فصل اخير اســپانيا و ليــگ قهرمانــان اروپا فكر ميكند.

از شــروع بــازار نقــل و انتقاالت تابســتاني و انتشار اخبــاري مبني بر تمايل رئال مادريــد بــه جــذب كيليان امباپــه و انتشــار شــايعاتی مبنی بــر اينكه اين باشــگاه با يكي از ســه ضلــع مثلث هجومي BBC (كريســتيانو رونالــدو، گرت بيــل و كريم بنزما) خداحافظي خواهد كرد نام بيل هــم بهعنوان يكي از اخراجيهــاي محتمــل تيم زيدان برده شد بخصوص كه فصل گذشته براي او فصل كم فروغــي بود و بخش زيادي از آن را به دليــل مصدوميت از دست داد.

روز گذشــته هم نشريه اكيپ فرانســه ادعــا كرد كه زينالديــن زيدان، مربي رئال مادريــد در تماســي كــه با امباپه داشته تا نظر او را براي پيوستن به رئال جلب كند به او گفته اســت كه جايش در خط حمله تركيب اصلي رئال مادريد تضمين شــده است و اينكه يكي از مهاجمان فعلي تيم را خواهد فروخت.

در حال حاضر كريستيانو رونالدو با وضعيتي كه به خاطر شــكايت دادســتاني مادريد از او بــه اتهــام كالهبرداري مالياتي به وجود آمده اســت، محتملتريــن گزينــه براي ترك سانتياگو برنابئو به نظر ميرســد با اين حال شايعاتي درباره احتمال برگشــتن بيل به ليگ برتر هم وجود داشته اســت كه خود او آنها را قوياً تكذيب كرده است.

بيل گفت: «من االن از هر زمان ديگري احساس بهتري دارم و بيصبرانــه منتظر آغاز فصل جديد هستم. من بيشتر از هميشــه براي بردن جام با بزرگترين باشــگاه دنيا و در كنــار بهترين هــواداران دنيا عطش دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.