منچستريونايتد به دنبال مدير استعداديابي يوونتوس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خاوير ريبالتا، مدير استعداديابي يوونتوس به اولدترافورد ميرود. منچســتريونايتد قصد دارد بــا حضور او، تيمهــاي پايهاش را تقويت كند. منچســتريها در بازار نقــل و انتقاالت فعاليت گستردهاي نداشــتهاند و تنها ويكتور ليندلــوف را از بنفيكا خريدهاند اما آنها اكنون به سراغ تقويت كادر فني خود رفتهاند و ريبالتا كه پنج سال است مدير استعداديابي يوونتوس اســت، راهي اين باشــگاه خواهد شــد. گفته ميشــود ريبالتا در كنار جيم الولور و مارسل بوت، مديران استعداديابي منچستريونايتد كار خواهد كــرد. يوونتوس هم اخيــرا اعالم كرد كه مدير اســتعداديابياش از اين باشگاه جدا ميشود تا به سراغ ماجراجويي جديدي برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.