صف طوالنی هافبک دفاعی در استقالل

دســت منصوریان برخــالف هفتههاي آغازین فصل شــانزدهم كامال باز اســت و او ميتواند لیگ را بســیار با قــدرت آغاز كند. اوضاع بــه حدي براي ســرمربي استقالل خوب اســت كه در برخي پســتها با ترافیك شــدید بازیکن مواجه اســت. نمونهاش پســت هافبك دفاعي كه چهار ب

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

داشــتن بازيكنــان پر تعــداد در يك تيم موهبتي بزرگ محسوب ميشود اما گاهي تعدد بازيكنان در يك پســت ممكن است مصائبي را براي ســرمربي يك تيم ايجاد كنــد. نمونهاش پســت هافبك دفاعي استقالل كه چهار بازيكن مطرح را در خود ميبيند و مشــخص نيســت ســرمربي آبيها چطــور ميخواهــد بازيها را ميــان اين چهار بازيكن تقســيم كند. در حالي كــه وضعيــت در پســت دفاع چپ اســتقالل نامشــخص است و تا به امروز فقط حضور ميالد زكيپور قطعي شده و گزينه ديگري هنوز براي اين پست معرفي نشــده اما در نقطهاي كه نياز چنداني به در اختيار داشــتن اين تعداد بازيكن نبود اســتقالل به جذب چهــار هافبك دفاعي متمركز اقدام كرده اســت. اميد ابراهيمي، اميد نورافكن، فرشــيد باقري و روزبه چشــمي چهار بازيكني هســتند كه در استقالل فصل هفدهم ديده خواهند شد.

بازيكناني كه همگي قابليت بازي در پست هافبــك دفاعــي را دارند و نه پســت ديگري. حضــور اين تعــداد هافبك دفاعــي منصوريان را مجبــور ميكنــد تا غالبا بــا روش 2 هافبك دفاعي بــازي كند. به طور قطع تمركز بيشــتر منصوريان روي سيســتم 4-2-3-1 خواهد بود چرا كه اگر هر روش ديگري را انتخاب كند آنگاه مجبور ميشــود 3 هافبــك دفاعي را از تركيب اصلــي تيمش بيــرون بگذارد كــه اين تصميم حاشيههايي را در درازمدت براي استقالل ايجاد خواهد كرد. از ســويي اســتقالل در پستهاي هجومي هــم آنقــدر بازيكــن دارد كه ممكن اســت با انتخاب روش دو هافبك دفاعي تعداد زيادي از آنهــا از تركيب اصلي بيرون بمانند. به اين اســامي نگاه كنيد؛ خسرو حيدري، فرشيد اسماعيلي، محسن كريمي، جابر انصاري، حسن بيت سعيد، مجتبي حقدوســت، علي قرباني و ســجاد شهباززاده. به اين اســامي بايد قائدي و چند جوان ديگر را نيز افزود. همه اين بازيكنان به نوعي مدعي بازي كردن در تركيب استقالل هستند و نيمكتنشين كردن آنها ساده نيست. اين وضعيت ميطلبد كه ســرمربي استقالل با سياســتمداري و آيندهنگري ويژهاي به استقبال ليــگ جديد بــرود و از ترفندهايي بــراي ميدان دادن به بازيكنان اســتفاده كنــد كه اين ذهنيت براي بازيكنان پيش نيايــد كه هيچ جايگاهي در تفكرات سرمربي خود ندارند. به ياد ميآوريم فصل دوازدهم را كه استقالل همين وضعيت را داشت.

در آن فصل امير قلعهنويي همزمان بازيكناني همچــون جباري، زندي، جانواريــو و توزي را در پســت هافبك هجومي در اختيار داشــت اما اين بازيكنان وقتي ديدند ســرمربي اســتقالل تمايل بيشتري به جباري دارد خود آرام آرام از استقالل جدا شــدند و به داليل گوناگون اين تيم را ترك كردند. آن فصــل امير قلعهنويي خيلي زود به هم پستهاي جباري فهماند كه براي ورود به تركيب اصلــي بايد با جباري مبــارزه كنند و اين بازيكن انتخاب اول اوســت كه اين ديــدگاه موجب قطع همكاري همه هم پســتهاي جباري با استقالل شــد. در فصــل هفدهم هم ممكن اســت چنين اتفاقاتــي رخ دهد و در نقل و انتقاالت ميان فصل شــاهد جدايي برخي از هافبك دفاعيها و حتي هافبكهاي هجومي باشيم.

البته سياســتمداري منصوريــان ميتواند به تداوم حضــور اين بازيكنان و حفــظ آنها تا آخر فصــل كمــك كند تا اســتقالل زماني كــه وارد بازيهــاي ليگ قهرمانان آســيا ميشــود از اين ويژگي بهــره بگيرد چــرا كه در كوران ســخت بازيهــاي بينالمللــي و هفتههــاي پاياني ليگ بيشــك اين تعدد بازيكن به كار استقالل خواهد آمد و محروميتها، مصدوميتها و شكســتها و پيروزهــا تاثير مســتقيم در انتخاب روش بازي و بازيكنان خواهد داشــت. در واقع تراكم جمعيت در پســتهاي هافبك دفاعــي و هافبك هجومي و خط حمله اســتقالل شايد در هفتههاي آغازين ليگ مشــكالتي را براي منصوريان ايجاد كند و با غر و لندهايي از ســوي بازيكنان مواجه شــود اما در نيمه دوم ســال و روزهاي پاياني ليگ هفدهم ايــن تعدد بازيكن كامال به مدد اســتقالل خواهد آمد اما مســاله اساسي اين اســت كه منصوريان قابليت حفظ بازيكنان را تا پايان ليگ داشته باشد و تصميمهايــي كامال حياتي را كه منجر به تامين رضايت همه بازيكنان شــود اتخــاذ كند تا هواي رفتن به سر آنها نزند.

البته سیاستمداري منصوریان ميتواند به تداوم حضور این بازیکنان و حفظ آنها تا آخر فصل كمك كند تا استقالل زماني كه وارد بازيهاي لیگ قهرمانان آسیا ميشود از این ویژگي بهره بگیرد چرا كه در كوران سخت بازيهاي بینالمللي و هفتههاي پایاني لیگ بيشك این تعدد بازیکن به كار استقالل خواهد آمد و محرومیتها، مصدومیتها و شکستها و پیروزها تاثیر مستقیم در انتخاب روش بازي و بازیکنان خواهد داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.