رشد معکوس وریا

غفوری کجای استقالل است؟!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

وريا غفوری در نفت تهران بود كه چهره شــد. گلی كه او در بازی با استقالل تهران از چهار خيابان آن ورتر )!( در دروازه سيدمهدی رحمتــی جــای داد، كمك كــرد او پيراهن ســپاهان را بپوشــد و در اين تيــم نيز مفيد واقع شــد. در نتيجه وقتــی آبیهای تهرانی او را در تابستان ســال پيش جذب كردند به نظر میرســيد كه خريد خوبی كردهاند. اين يك تصور غلط از آب در آمد زيرا درست است كــه مصدوميتهای مزمن و متعدد ســبب محدوديت حضور او در مســابقات آبیها در فصل گذشته شد اما او در ميدانهايی هم كه به صحنه آمد همان «وريا»يی نبود كه آبیها در ذهن خود به وی میانديشيدند.

برای کمک به حیدری

فلسفه و استدالل استقالل در تمديد قرارداد چنين بازيكنــی برای فصل آينده به همين ســببها كه نقل شــد محتاج تعريفی دوباره اســت و شايد آنها معتقدند يك غفوری عــاری از مصدوميت میتواند در ليگ هفدهم عصای دستشان و در حد نام و نشانش باشد.

آنچــه قطعــی مینمايد، اين اســت كه اســتقالل از زمان آســيبپذير شدن فزاينده خســرو حيدری عادت كرده است كه يك پيســتون راست پوششی و جبرانی بــرای روزهای غيبت حيــدری و حتی در روزهای كــم فروغ و حضور نصــف و نيمه وی در اختيــار گيرد و حتــی بارها به طور همزمان از هر دوی آنها استفاده كند و مثال با اين تركيب و خرد و بينش كه وريا عقبتر بايستد و حيدری قدری جلوتر مستقر شود و اولی بيشــتر به دفاع بينديشد و دومی به نفوذ و سانتر. عين اين سياست در زمانهای حضور علی حمودی و ميــالد فخرالدينی هم در اســتقالل لحاظ و اجرا شده بود و در آن ســالها هم اين دو بازيكن كامل كننده «خسرو»يی بودند كه سه چهار سالی است میلنگد و شادابی صد در صد ندارد و فشار همزمان حضور در مســابقات باشگاهی و اردوهای ملی او را كمرنگ كرده است.

البته قريب به يك سال و نيم است كه اثری از حيدری در اردوهای ملی مشاهده نمیشــود و كارلوس كــیروش به همين غفوری در اين اردوها بســيار بها و جا داده و حتی چند بــار در روزهای مصدوميت و حاشيهنشينی هم او را دعوت كرده است.

اگر رضاییان بیاید...

بنابــر اين غفوری اگــر بحث حضور امســالش در اســتقالل با رقابت مجدد با حيدری خاتمه يابد راضی و شــاكر خواهد بود اما اگر رامين رضاييان جذب استقالل شود، بازی فرق خواهد كرد و وريا به رقابت با كسی برخواهد خاســت كه همين حاال پيكار با وی در ســطح ملی و در مسابقات تحت هدايت كــیروش را كامال به رقيب واگذار كرده است.

البته غفوری مدعی شــده است كه هراس از ايــن رويداد احتمالــی ندارد و حاضر اســت با هر نيروی بالقوهای بجنگد تا پيراهن فيكس آبیها را در فصل -1397 1396 بر تن كند.

او معترف اســت كه فصل بد و سرشار از مصدوميــت و غيبتــی را گذرانــده اما میخواهد برای جبران هم كه شده در ليگ هفدهم بدرخشد. آنچه غفوری اشارهای به آن نكرده، تجلی هر چه بيشتر جوانها در فصل گذشته و همزمان با ركود وی است و همين طور اين نكته از نظر او پنهان مانده كه يا با ريتم پيشــرفت اجباری و ســريع آبیها همسو خواهد شد يا فصلی سرشار از نيمكتنشينیهای بيشتر را تحمل خواهد كرد. گزينههای آبیها برای اســتفاده در پست بال راست به آنها كه گفتيم محدود نمیشوند و دستهای عليرضا منصوريان برای هر جرح و تعديلــی در اين زمينه باز اســت و بازگشت روزبه چشــمی و اضافه شدن داريوش شــجاعيان و حضور باقری فشار در خط ميانی برای حضور در تركيب ثابت را باال برده است و فردا كه مصدوميت اميد ابراهيمی خوب شود، اين فشار بيشتر خواهد شد.

راه بدون بازگشت

با ايــن اوصاف يــا وريا غفــوری به ســرعت احراز صالحيت مجدد و اين نكته را مشــخص خواهد كرد كــه كجای اين اســتقالل اســت و تا چه حد به دردشان میخورد يا رشــد معكــوس و ادامه تنزل درجه او از زمان كوچ از ســپاهان به جمع آبیهــای پايتخت او را بــه نقطه غيرقابل بازگشت جدايی از اين جمع خواهد كشاند و اين دلخوشــی هم كه ايــن روند تا پايان ليگ هفدهم پايدار خواهد بود و او حداقل تا آن زمان آبیپوش اســت، برای بازيكنی در اندازههای غفوری يك دلگرمی اندك و عين شكست و ناكامی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.