مك درموت همچنان مرد اول تمرين

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حضور دستيار ايرلندي منصوريان در تمرينات استقالل شــكل تازهاي به تمرين آبيها بخشيده است.

تمرينات استقالل اين روزها در كمپ حجازي در كنار حضور ســتارگان جديدي مانند داريوش شجاعيان، حسن بيت سعيد، ســجاد شــهباززاده و...، ميزبان يك چهره مهم و تاثير گذار اســت. مرد ايرلندي تازه وارد در تمرينات اســتقالل براي آنهايي كه تمرينات آبيها را از نزديك تماشا ميكنند، بزرگترين تفاوت اين تيم نســبت به فصل گذشــته اســت و بيش از همه حاضران در زمين چمن چشــمها را به خود جلب كرده است.

منصوريــان فصل گذشــته نيز تالش زيادي انجام داد تــا از تجربههاي اين فرد در كادرفني خود اســتفاده كند اما شرايط براي او به شــكلي پيش رفت كه در نهايت نتوانست به ايران بيايد و استيو جونز دوست نزديــك و صميمي خود را بــه منصوريان اضافه كرد.

جونز در اواســط فصل بدنسازي راهي اســتقالل شــد و تا نيمفصل كه در جمع آبيها حضور داشــت تنها وظيفه تمرينات بدنــي را بر عهده گرفت. ميك مك درموت در تمريــن آبيها اما بــا اعتماد منصوريان نقش جداگانهاي دارد.

مرد خونسرد ايرلندي در خارج از زمين بسيار آرام است و با حوصله در مسير ورود به زمين چمن درخواســت عكس يادگاري هواداران را با انگليســي دست و پا شكسته رد نميكنــد اما با شــروع تمريــن، چهره جديدي به خــود ميگيرد. مك درموت بر خــالف جونز تمامي تمرين را زير نظر دارد و با تصميم منصوريان از صفر تا صد تمرين زير نظر او انجام ميشود. فريادهاي دستيار جديد منصوريان در آيتمهاي تمريني بيش از هر صداي ديگري سكوت كمپ حجازي را در جريان تمرين ميشــكند و جديت او در جريان تمرين باعث شده تا استقالليها تمريناتي متفاوت را تجربه كنند. تمريناتي كه با شــروع فصــل ميتواند بــرگ برنده منصوريان باشــد و به همين دليل سرمربي آبيها در جريان تمرين بيشتر نقش ارشادي بر عهده دارد و ترجيح ميدهد نكات ريز و مورد نظر خود را به بازيكنان منتقل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.